ทุนการศึกษา สถาบันไทยโคเซ็น

ทุนการศึกษา สถาบันไทยโคเซ็น

โดยทุนการศึกษาสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนที่ สถานบันไทยโคเซ็น มีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนที่สถาบันไทยโคเซ็น ในชั้นปีที่ 1 ถึง 5 และทุนสนับสนุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา (จำนวน 900 คน)

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนที่สถาบันไทยโคเซ็น ในชั้นปีที่ 1 และ 2 และเรียนต่อในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ปี (จำนวน 180 คน)

3. ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ Advanced Courses (เทียบเท่าปริญญาตรี) และทุนสนับสนุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวม 2 ครั้ง (จำนวน 328 คน)

สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ครับ

 

          ซึ่งการรับทุนจะไม่ใช่ว่าแบ่งประเภท ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนปีที่ 1 นะครับ

โดยน้องทุกคนที่สอบเข้ามาได้แล้ว ทุกคนจะได้ทุนในประเภทที่ 1

แล้วเมื่อเรียนจนถึงชั้นปีที่ 2 จะมีการคัดเลือกนักเรียนจำนวน 20% จากทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนเป็นรับทุนประเภทที่ 2 แทน

แล้วหลังจากที่ทุกคนเรียนจบ 5 ปี แล้ว (รับได้วุฒิอนุปริญญา) ถ้าอยากเรียนต่ออีก 2 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรี) ก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอทุนประเภทที่ 3 ได้ครับ

 

โดยทุนการศึกษาที่น้องจะได้รับมีรายละเอียดดังนี้ครับ (ตามประกาศ KOSEN-KMITL)

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 5

2. ค่าธรรมเนียมหอพัก

3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 4,500 บาท

ซึ่งผู้ที่รับทุนการศึกษาที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องชดใช้ทุนโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1. ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ ภาคอุตสาหกรรมใน EEC และ ต้องมาทำงานสอนแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ที่สถาบันไทยโคเซ็นด้วย

2. เป็น ครู/บุคลากร ในสถาบันไทยโคเซ็น

!!! ซึ่งต้องทำงานเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน !!!

เช่น น้องได้ทุนเรียน 5 ปี ก็ต้องทำงานใช้ทุน 5 ปี เป็นต้น

? หากน้อง ๆ เรียนจบโคเซ็น แล้วอยากเรียนต่อ ป.ตรี,.โท,.เอก ต้องทำยังไง

มีแค่วิธีเดียว คือ แจ้งความประสงค์ให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณา

? หากน้อง ๆ เรียนจบและทำงานแล้ว แต่ยังไม่หมดช่วงระยะเวลาชดใช้ทุน แล้วอยากเรียนต่อ ป.ตรี,.โท,.เอก ต้องทำยังไง

ต้องทำ 2 อย่าง คือ

1. ขออนุญาตจากหน่วยงานที่ทำงานอยู่

2. แจ้งความประสงค์ให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณา

 

ระหว่างที่ได้รับทุน น้อง ๆ อาจจะโดน หยุดพัก หรือ ยกเลิก การให้ทุนได้ โดยจะมีอยู่ด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ

1. เกรด:

    - เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชาให้ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกชั้นปี

    - เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

    - เกรดเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

    - เกรดเฉลี่sยสะสมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

หากเกรดน้องในปีการศึกษานั้น ไม่ผ่านเกณฑ์นี้ น้องจะไม่ได้รับทุนในปีถัดไป จนกว่าน้องจะทำได้ตามเกณฑ์นี้

2. การลา:

ไม่ว่าจะ ลาป่วย หรือ ลากิจ ในช่วงเวลาที่น้องลา น้องจะไม่ได้รับทุน

3. ความประพฤติ:

เช่น ไม่ตั้งใจเรียน, ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสถาบัน เป็นต้น

 

 

อ้างอิง:

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2018, สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ วันที่ 04/12/2561, [Online], Available: https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99330666 (25 January 2020)

ระบบประสานงานคปร., n.d., โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค, [Online], Available: http://cabinet.mhesi.go.th/post/3630?obj=1  (25 January 2020)

RYT9, 2018, โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค, [Online], Available: https://www.ryt9.com/s/cabt/2924558 (25 January 2020)

ผู้จัดการออนไลน์, 2019, สถาบันไทยโคเซ็น สจล.พร้อมเปิดเรียน 12 พ.ค.เรียน 5 ปีจบทำงานใช้ทุน, [Online], Available: https://mgronline.com/qol/detail/9620000041416

ประชาชาติธุรกิจ, 2018, ศธ.ผุดสถาบันไทยโคเซ็น ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติป้อน EEC, [Online], Available: https://www.prachachat.net/education/news-272066 (25 January 2020)

KOSEN-KMITL, 2020, เงื่อนไขภายหลังสำเร็จการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนสถาบันโคเซ็น, [Online], Available: http://www.kosen.kmitl.ac.th/en/home/74/admissions (25 January 2020)

KOSEN-KMITL, 2020, ประกาศการรับทุนการศึกษา, [Online], Available: http://www.kosen.kmitl.ac.th/en/home/73/admissions (25 January 2020)

 

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น