น้องๆ รู้จัก คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” ไหมครับ ?

น้องๆ รู้จัก คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” ไหมครับ ?

ถ้าใครยังไม่รู้จัก พี่ก้องจะเล่าให้ฟังนะครับ STEM คือการเชื่อมโยงและบูรณาการ 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกัน ซึ่งก็คือ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้นั้น ไปประยุกต์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้คนให้ดีขึ้น ฟังแล้วดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับน้องๆ

ซึ่งถ้าเราจะให้คำจำกัดความในแต่ละศาสตร์นั่นก็คือ

- วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)

เทคโนโลยี (Technology) เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการทำงานที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือความจำเป็นของมนุษย์

- วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อมาอำนวยความสะดวกของมนุษย์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ

- คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาและต่อยอดทางวิศวกรรมศาสตร์

 

โดยจากประสบการณ์ของพี่ก้องที่ได้สอนน้องๆ มาเกือบ 10 ปี ก็คือเด็กไทย ค่อนข้างจะได้เรียนแนว STEM ค่อนข้างน้อยมากๆ ถ้าไม่ใช่ โรงเรียนแนววิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จริงๆ อาจจะด้วยเหตุผลของโครงสร้างทางการศึกษาที่ยังปรับไม่ทันกระแสเทคโนโลยีโลก ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของเด็กไทยในอนาคต        ดังนั้น พวกพี่ชาว IRE Tutor & Login Learning จึงพยายามสร้างสรรค์ คอร์สเรียน Workshop ที่จะทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางของ STEM มากขึ้น ที่จะช่วยให้น้องได้สนุกกับการเรียน รวมถึงการประยุกต์องค์ความรู้ศาสตร์ทั้ง 4 เพื่อที่จะทำให้คำพูดว่า เด็กไทยแค่เรียนเพื่อสอบ จะได้หมดไปซักที....!!

 

อ้างอิง:

STEM EDUCATION THAILAND, n.d., รู้จักสะเต็ม, [Online], Available: http://www.stemedthailand.org/?page_id=23 (7 September 2020)

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น